Súhlas účastníka s vyhotovením a spracovaním obrazových záznamov a videozáznamov na podnikateľskom podujatí v kaviarni Džezva vo Zvolene

Osoba, ktorá sa si rezervovala účasť na podnikateľskom podujatí v kaviarni Džezva prostredníctvom webovej adresy www.klubdzezva.sk (ďalej aj len ako „účastník“), týmto dáva na účely propagácie podujatia v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“) a ust. Nariadenia 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), svoj dobrovoľne udelený súhlas pre spoločnosť

eXpertTz s.r.o., so sídlom V.P. Tótha 1081/17, 960 01  Zvolen, IČO 46 228 292, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 20476/S

ako usporiadateľa podujatí Klubu Džezva s vyhotovením, spracúvaním, šírením a zverejňovaním obrazových záznamov a videozáznamov účastníka v súvislosti s jeho účasťou na podujatí.

Účastník svojou registráciou a rezerváciou zároveň udeľuje usporiadateľovi svoj súhlas s:

  1. Vyhotovením obrazových záznamov a videozáznamov v súvislosti so svojou účasťou na podujatí, ktoré je usporiadateľ podujatia oprávnený zverejniť a spracovať na svojej internetovej stránke www.klubdzezva.sk ako aj v prezentačných materiáloch podujatia ako v tlačenej tak v elektronickej podobe;

 

  1. Zverejnením obrazových záznamov a videozáznamov účastníka na sociálne sieti Facebook, na profile usporiadateľa a na profile KLUB pomoci podnikateľom Džezva Zvolen;

 

  • Zverejnením obrazových záznamov a videozáznamov účastníka v aplikácii Instagram na profile klubdzezva;

 

  1. Zverejnením obrazových záznamov a videozáznamov účastníka na obchodnej internetovej sieti LinkedIn na profile Klub Džezva.

Udelený súhlas je účastník oprávnený kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu klubdzezva@gmail.com.

Účastník udeľuje tento súhlas s neobmedzenou platnosťou.